Privacybeleid

Praktijk HOGI hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom is deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is praktijk HOGI, gevestigd te Olst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74359096.

Persoonsgegevens

Gebruik van uw persoonsgegevens
Om u de zorg te kunnen bieden die u nodig heeft, heb ik uw persoonsgegevens nodig. Daarnaast heb ik deze gegevens ook nodig om uw behandeling in rekening te kunnen brengen. 
 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor- en achternaam;

·        Geslacht;

.        Geboortedatum; 
.        Adresgegevens; 
.        Telefoonnummer; 
.        Emailadres; 
.        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier op de website, door een inschrijf- of intakeformulier in te vullen, het invullen van een toestemmingformulier, in overige correspondentie en telefonisch.

Voor welke doelen verwerk ik uw gegevens?
 
In de AVG staat dat uw behandelaar ervoor moet zorgen dat uw gegevens in de praktijk op de juiste manier gebruikt en bewaard worden. Ik verzamel en bewaar uw gegevens alleen: 

·        om u een goede behandeling te kunnen geven; 

·        om de zorg die u heeft gekregen in rekening te brengen; 

·        om de kwaliteit en bedrijfsvoering in mijn praktijk op peil te houden.

 

Uw dossier
Om goede zorg te bieden en eventueel rapportage op te stellen, zal een dossier worden aangelegd. In dit dossier zullen uw persoonsgegevens te vinden zijn, het behandelplan en een rapportage over de voortgang van de behandeling. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet met derde gedeeld. Praktijk HOGI bewaart uw dossier gedurende 2 jaar. Dit zodat u nog beroep kunt doen op vervolgbehandelingen. Door wettelijke en fiscale verplichten is praktijk HOGI verplicht om uw factuurgegevens voor gedurende 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst.
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen.
Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u praktijk HOGI vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u praktijk HOGI verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht praktijk HOGI te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat praktijk HOGI in principe in gaat op uw verzoek. Alleen als praktijk HOGI meent dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
 
Beveiliging van uw gegevens
Praktijk HOGI doet veel moeite om uw gegevens te beschermen. De Praktijk gaat zorgvuldig en onder strikte geheimhouding met uw gegevens om. Praktijk HOGI werkt met elektronische en papieren dossiers, een beveiligd e-mailaccount en een externe harde schijf. De papieren dossiers worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. 
Daarnaast respecteert Praktijk HOGI de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.


Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.


In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.


Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.


De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Vraag of klacht 

Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop Praktijk HOGI met uw gegevens omgaat, neem dan contact op.