Impressum 

Praktijk HOGI
Wendeline Braaksma
Korenstraat 24
8121 XL Olst

E: info@praktijkhogi.nl
I: www.praktijkhogi.nl
T: 06-26303823
KVK: 74359096

Privacy verklaring

Algemene voorwaarden Praktijk HOGI: 
Inhoudsopgave: 

Artikel 1: definities 

Artikel 2: Toepassing 

Artikel 3: Afwijken van de algemene voorwaarden 

Artikel 4: Informatie 
Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst 

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst 

Artikel 7: Verplichtingen cliënt 

Artikel 8: Kwaliteit en veiligheid 

Artikel 9: Privacy 
Artikel 10: Aansprakelijkheid 
Artikel 11: Betaling 

Artikel 12: Beëindiging van de overeenkomst 

Artikel 13: Opzegging door Cliënt 
Artikel 14: Opzegging door Pedagoog 

Artikel 15: Klachtenregeling 

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht 

Artikel 17: Slotbepaling 

 

Artikel 1: Definities 

1. Cliënt: de natuurlijk persoon die zorg afneemt van een Pedagoog. In het geval dat de Cliënt minderjarig is, is de Wettelijk vertegenwoordiger de Cliënt.  

2. Pedagoog: Persoon die aan de Nederlandse Hogeschool hbo pedagogiek behaald heeft en (aspirant-)lid van de NVO is. 

3. Pedagogische handelingen: Handelingen die gericht zijn om het bevorderen van een gezonde en optimale ontwikkelings- en opvoedingssituatie van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in een afhankelijkheidsrelatie. 

4. Wettelijke vertegenwoordiger: degene die het gezag uitoefent over een minderjarige, dan wel degene die door de rechter is  benoemd als wettelijke vertegenwoordiger van een meerderjarige. 

5. Dossier: de papieren en/of elektronische verzameling van gegevens, vastgelegd door de pedagoog in verband met de kwaliteit en/of de continuïteit van de professionele relatie. 

 

Artikel 2: Toepassing 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen de Cliënt en Pedagoog gesloten behandelplan met betrekking tot Pedagogische handelingen. 

 

Artikel 3: Afwijken van de algemene voorwaarden 

De pedagoog kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met de Cliënt en de afwijking niet in het nadeel is van de Cliënt. 

 

Artikel 4: Informatie 

1. Steeds als de Pedagoog de Cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een voor de Cliënt geschikt niveau en controleert hij of de Cliënt de informatie heeft begrepen. 

2. Als de Pedagoog de informatie elektronisch verschaft, controleert hij of de Cliënt deze informatie heeft ontvangen. 

3. Als het belang van de Cliënt dit vereist, dient de Pedagoog de betreffende informatie te verstrekken aan de Vertegenwoordiger van de Cliënt. 

4. De Pedagoog zorgt ervoor dat de Client of diens Vertegenwoordiger voldoende geïnformeerd blijft over de voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de behandeling. 

 

Artikel 5. Totstandkoming behandelplan

1. De Pedagoog doet op basis van een intake een aanbod aan de Cliënt waarin de te leveren hulpverlening en/of alle te leveren diensten nauwkeurig staan beschreven. 

2. Het behandelplan komt tot stand wanneer de Cliënt het aanbod van de Pedagoog aanvaardt. Ter bevestiging hiervan ondertekenen de Pedagoog en de Cliënt het behandelplan. 

3. Het behandelplan bevat in ieder geval: 

a. een beschrijving van de diensten waar de Cliënt gebruik van wil maken met een specificatie van de kosten die voor rekening van de Cliënt komen;

b. een beschrijving van de overeengekomen aanvullende diensten die voor rekening van de Cliënt komen en een specificatie van de kosten;

c. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de Cliënt voor verplichte meting van inhoudelijke kwaliteitsindicatoren en controles zoals verlangd wordt bij contractering van gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars in overeenstemming met de geldende regels; 

d. een kopie van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 6. Uitvoering behandelplan 

1. De Pedagoog voert de hulpverlening uit volgens de afspraken in het behandelplan. 

2. Als de Pedagoog de afgesproken hulpverlening niet conform het behandelplan kan verlenen, stelt de Pedagoog de Cliënt daarvan meteen in kennis. Als de Cliënt de afgesproken hulpverlening niet conform het behandelplan kan ontvangen, stelt de Cliënt de Pedagoog daarvan meteen in kennis. 

3. De Pedagoog evalueert het behandelplan minimaal éénmaal tussentijds en na afloop van het behandelplan. De Cliënt kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse evaluatie. De evaluatie en de bijstellingen leggen de Pedagoog en de Cliënt schriftelijk vast. 

4. Indien tussentijds afwijken van het behandelplan noodzakelijk is, is toestemming van de Cliënt vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde afwijking van het behandelplan kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de Cliënt te voorkomen. 

5. Als de Pedagoog de afgesproken hulp niet verleent, biedt de Pedagoog de Cliënt (zonder dat de Cliënt hem in gebreke hoeft te stellen) een redelijk genoegdoening aan. 

6. Als de Cliënt voor een bepaalde periode of bepaald moment geen hulp of diensten wenst te ontvangen, meldt de Cliënt dit uiterlijk 24 uur van te voren aan de Pedagoog. Doet de Cliënt dit niet, dan kan de Pedagoog kosten in rekening brengen aan de Cliënt, tenzij de Cliënt kan aantonen dat hij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor hulpverlening. 

 

Artikel 7. Verplichtingen Cliënt 

1. De Cliënt geeft de Pedagoog, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van het behandelplan behoeft. 

2. De Cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, de Pedagoog en hulpverleners. 

3. Zodra de Cliënt hulp ontvangt van een andere pedagoog, informeert hij de Pedagoog daarover. 

 

Artikel 8. Kwaliteit en veiligheid 

1. De pedagoog zorgt voor continuïteit van de hulpverlening. 

2. De Pedagoog maakt gebruik van deugdelijk materiaal. 

 

Artikel 9. Privacy 
De pedagoog neemt bij het bewerken van (persoons)gegevens van en over Cliënt in ieder geval de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

1. De Cliënt moet de Pedagoog in gelegenheid stellen een door de Pedagoog tekortschieten binnen een redelijk termijn en voor de rekening van de Pedagoog te herstellen. 

2. De aansprakelijkheid van de Pedagoog is beperkt tot het bedrag dat in dat geval door een door de Pedagoog gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste driemaal het maandelijks te factureren bedrag. Deze bepaling is ook van toepassing op de door de Pedagoog ingeschakelde derden. 

3. De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in dit artikel gelden niet als de schade is te wijten aan opzet op grove schuld van de zijde van de pedagoog. 

 

 

Artikel 11. Betaling 

1. De Cliënt is de Pedagoog de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen hulpverlening en diensten. 

2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van hulpverlening en diensten stuurt de Pedagoog een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de Cliënt. 

3. De Pedagoog stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de Cliënt de gelegenheid binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. 

4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de Pedagoog gerechtigd rente en buitengerechtelijke incasso van kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. 

 

Artikel 12: Beëindiging van de behandeling 

Het behandelplan eindigt: 

1.       door overlijden van de Cliënt; 

2.       bij wederzijds goedvinden; 

3.       na eenzijdig schriftelijke opzeggen van het behandelplan door de Cliënt of de Pedagoog, met inachtneming van het bepaalde artikel 13 en 14; 

4.       van rechtswegen als het behandelplan voor bepaalde tijd is aangegaan; 

5.       ingeval van ontbinding door de rechter. 

Artikel 13. Opzegging door Cliënt 

De Cliënt kan het behandelplan te allen tijde schriftelijk opzeggen, met in achtneming van een redelijk opzegtermijn. 

 

Artikel 14. Opzeggen door Pedagoog

De Pedagoog kan het behandelplan uitsluitend opzeggen om gewichtige redenen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1.       de Pedagoog heeft de gronden waarop de voorgenomen opzeggen berust met de Cliënt besproken; 

2.       de Pedagoog heeft de Cliënt een passend alternatief geboden; 

3.       de Pedagoog heeft de Cliënt gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen; 

4.       de Pedagoog neemt een redelijk opzegtermijn in acht. 

 

Artikel 15. Klachtenregeling 

1. De Pedagoog beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht dienovereenkomstig. Voor zover de wet- en regelgeving van toepassing zijn op deze regeling, past de Pedagoog deze toe. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de Pedagoog nadat de Cliënt de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk afgehandeld. De klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtbehandeling. 

4. Als de klacht niet conform dit artikel is afgehandeld, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhangig maken van het geschil te lopen. 

5. De Cliënt kan een klacht indienen bij het college van toezicht van de NVO wanneer de Pedagoog naar mening van de Cliënt niet heeft gehandeld conform de NVO-beroepscode. 

 

Artikel 16. Geschillen en toepasselijk recht 

1. Deze Algemene voorwaarden en alle behandelplannen waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht. 

2. Geschillen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en het behandelplan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Pedagoog gevestigd is. 

3. In afwijking van het gestelde artikel 16 lid 2 kunnen de Pedagoog en de Cliënt overeenkomen dat voorafgaande aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkende mediator. 

 

Artikel 17. Slotbepaling

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht. 

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

                                                                              *****